Chuyển đổi số
ngành Nông, Lâm, Thuỷ sản

Quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông, Lâm, và Thuỷ sản làm thay đổi cách quản lý và làm việc trong quá trình sản xuất và quản lý nguồn lực. Việc sử dụng các công nghệ như cảm biến thông minh, IoT, và phân tích dữ liệu để theo dõi điều kiện môi trường, quản lý tưới tiêu thông minh, và dự báo mùa vụ. Trong ngành lâm nghiệp, việc áp dụng chuyển đổi số có thể liên quan đến quản lý rừng thông minh và theo dõi vết ghi của cây trồng.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cần hiểu rõ các tiềm năng của chuyển đổi số, đồng thời nắm bắt cơ hội để tối ưu hóa sản xuất, giảm thiểu lãng phí và thúc đẩy sự bền vững trong quản lý nguồn lực tự nhiên.